Tạo mã QR | Canvato.Net
Canvato
qr.tabs.qrcode.form_title
Công ty không được để trống
Nhập thông tin tạo mã qrcode

QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
Chọn dấu chấm cho mã QRCode
QR
QR
QR
QR
QR
QR
Chọn góc vuông cho mã QRCode
QR
QR
QR
QR
Chọn góc chấm cho mã QRCode
QR
QR
QR
QR
Chất lượng thấp
Chất lượng cao

Bạn cần đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi để có thể tạo được Mã QR không giới hạn.

Số Lượt tạo Mã QR: 10 lượt / 1 ngày