Canvato

Điều khoản sử dụng

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ (“Thỏa Thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Mắt Bão (“…”) và Khách hàng khi truy cập và sử dụng các trang web www.canvato.net và www.canvato.net (“Trang web”) của CANVATO (“Dịch vụ”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với nội dung của Thỏa Thuận này và chấp nhận các ràng buộc về mặt pháp lý với CANVATO.

Điều khoản của Thỏa thuận này có thể được điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn thông qua việc đăng tải cập nhật bản chỉnh sửa trên Trang Web. Thỏa thuận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc thay đổi này có thể có hoặc không được thông báo cụ thể cho bạn, do đó, bạn nên đọc Thỏa Thuận này mỗi khi truy cập Trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là bạn chấp nhận các nội dung cập nhật. Trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng các trang web, dịch vụ của CANVATO.

Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này mâu thuẫn với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

ĐIỀU 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ CANVATO cung cấp bao gồm các công cụ tạo thông tin trực tuyến (ví dụ vCard, NameCard,…) và các ứng dụng trên web được lưu trữ và tổ chức hoạt động bởi CANVATO, cho phép bạn tạo và xuất bản các thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng CANVATO”). Dịch vụ cũng bao gồm dịch vụ lưu trữ web cho các trang web khác mà Người dùng/khách hàng của Trang web và Ứng dụng CANVATO (sau đây gọi tắt là “bạn”) tạo ra thông qua Trang web.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH NGƯỜI DÙNG VÀ CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG

2.1 – Để sử dụng dịch vụ, Người dùng phải đồng ý và tuân theo các Điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà CANVATO có liên kết.

2.2 – Bạn được cấp phép để truy cập, sử dụng Ứng dụng CANVATO và hoạt động trên các trang web được lưu trữ bởi CANVATO (“Trang web thành viên”). Mọi nội dung cài đặt hoạt động của bạn, CANVATO không có trách nhiệm phê duyệt, kiểm soát nội dung, mà bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ của mình.

2.3 – Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.4 – Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế cho bất kỳ Nội dung bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web.

2.5 – Trang web và các Ứng dụng CANVATO được cấp phép bởi Công ty Cổ phần Mắt Bão, địa chỉ 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Giấy phép này bắt buộc tuân theo các Điều khoản của chính sách này.

2.6 – CANVATO có quyền, tùy theo quyết định của mình, chấm dứt tài khoản của bạn và truy cập của bạn đến các Trang web, các Ứng dụng CANVATO và Dịch vụ; hoặc bất kỳ phần nào để loại bỏ hoặc chặn truy cập tới bất kỳ Trang web Thành viên; hoặc nội dung bất kỳ của người dùng ở bất kỳ thời điểm nào. CANVATO không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với bạn khi thực hiện quyền này của CANVATO đồng thời CANVATO cũng sẽ không có Thông báo cho từng trường hợp.

2.7 – Các nội dung mà Người dùng tạo ra có thể được sử dụng để giao tiếp với công chúng hoặc một nhóm (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”), bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ tương tác chỉ để thông báo, gửi và nhận tin nhắn phù hợp với các Chính sách Nội dung, các Điều khoản và pháp luật hiện hành.

2.8 – Bạn chịu trách nhiệm nội dung và rủi ro với các thông tin giao dịch do chính bạn tạo ra hoặc sử dụng.

2.9 – Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, quan hệ môi giới hoặc bất kỳ hình thức hợp tác nào khác tồn tại giữa bạn và CANVATO.

ĐIỀU 3. CÁC HÀNH VI CẤM THỰC HIỆN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến cho các tài liệu:

· Mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến: Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

3.2 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến các tập tin bất kỳ của bên thứ ba hoặc tài liệu, dưới bất kỳ hình thức nào mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn: xâm phạm đến quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, bí mật kinh doanh) hoặc các hành vi khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

3.3 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác dùng bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin

hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

3.4 – Bạn sử dụng dịch vụ cho việc truyền tải của thư rác và/hoặc bất kỳ loại hình tiếp thị lan truyền, loại hình đa cấp và/hoặc âm mưu lừa đảo.

3.5 – Bạn sử dụng dịch vụ để tải về, tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin nào được đăng bởi người sử dụng khác của Ứng dụng CANVATO và Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết.

3.6 – Bạn có hành động gian lận hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này trên các trang web liên kết của CANVATO hoặc của một bên thứ ba bất kỳ mà CANVATO có hợp tác để hỗ trợ thực hiện dịch vụ của CANVATO.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CANVATO

4.1 – CANVATO có quyền yêu cầu người dùng loại bỏ các thông tin vi phạm quy định tại Điều 4 khi phát hiện các thông tin này.

4.2 – Có quyền ngay lập tức xóa các nội dung của bạn và/hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và/hoặc sự truy cập của bạn đến các Trang web và bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Tương tác khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.

4.3 – CANVATO không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Bạn hay bên thứ ba khác.

4.4 – CANVATO không chịu trách nhiệm bảo đảm về nội dung do người dùng xuất bản và/hoặc nội dung liên quan giữa các người dùng của CANVATO.

4.6 – CANVATO cam kết giữ bí mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (a) thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, (b) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (c) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của CANVATO, người sử dụng và công chúng.

4.7 – CANVATO không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin được tìm thấy ở bất kỳ Dịch vụ tương tác hoặc nội dung của bất kỳ Thành viên nào. CANVATO không có trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dịch vụ Tương tác và bất kỳ hành động nào gây nên hệ quả từ sự tham gia của bạn trong bất kỳ Dịch vụ Tương tác.

4.8 – CANVATO có nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật cho bạn trong suốt thời gian sử dụng. CANVATO không bảo đảm rằng Trang web, Dịch vụ, Ứng dụng CANVATO sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc các hoạt động của chúng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bao giờ lỗi.

4.9 – Google thu thập dữ liệu và sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo và đo lường cho trang web này. Tìm hiểu cách Google thu thập và sử dụng dữ liệu. Bạn có thể tắt tính năng cá nhân hóa

quảng cáo bất kỳ lúc nào trong cài đặt tài khoản Google của mình. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie cho mục đích thống kê. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

ĐIỀU 5. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

5.1 – Trang web, Ứng dụng CANVATO có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web; văn bản; đoạn video được nhúng vào; mẫu chào hàng; và các ứng dụng phần mềm (Bao gồm cả các tiện ích hỗ trợ về thời tiết; tỷ giá; trò chuyện) (Gọi chung là “Trang Liên Kết”).

5.2 – Những Trang Liên Kết đều là tài sản của bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế liên quan. Nội dung Trang Liên Kết và thông tin các bên thứ ba này ngoài tầm kiểm soát và / hoặc không thuộc sở hữu và quản lý của CANVATO. CANVATO không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào của Trang Liên Kết, kể cả rủi ro, thiệt hại kinh tế, thất thoát thông tin dữ liệu có thể phát sinh do việc truy cập Trang Liên Kết.

ĐIỀU 6. CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Trang web và Dịch vụ của CANVATO là để cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để tạo ra và phát triển một sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp. CANVATO tôn trọng các quyền của bạn và không muốn kiểm duyệt bất kỳ văn bản, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, video âm nhạc, đồ họa, tin nhắn hoặc các mục hoặc các dữ liệu khác (Gọi chung là “Nội dung”) mà chúng được chứa trong những gì mà bạn xuất bản. Tuy nhiên để cho phép tiếp tục đăng tải các nội dung, CANVATO đã thiết lập các quy tắc về một số loại nội dung nhất định không được lưu trữ bởi CANVATO và / hoặc tạo ra bằng cách sử dụng Ứng dụng CANVATO được quy định trong chính sách này (“Chính sách Nội dung”).

ĐIỀU 7. SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

7.1 – Những gì được đăng tải lên Dịch vụ Tương tác có thể bị giới hạn sao chép, sử dụng và / hoặc phổ biến. CANVATO giữ lại quyền để tạo ra và / hoặc thay đổi những giới hạn về sử dụng và lưu trữ bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Bạn có trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó.

7.2 – Bạn đồng ý rằng CANVATO không có trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu hoặc sự thất bại khi lưu trữ Nội dung hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ Tương tác nào được duy trì bởi.

ĐIỀU 8. DỊCH VỤ MIỄN PHÍ

Các loại hình Dịch vụ của chúng tôi được mô tả tại trang web và có thể được điều chỉnh khi có sự thay đổi.

Trong phạm vi pháp luật cho phép và khả năng của mình, CANVATO có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng, miễn phí một phần hoặc toàn bộ. Bạn đồng ý rằng trên các dịch vụ miễn phí mà bạn đăng ký sử dụng do chúng tôi cung cấp, CANVATO giữ toàn quyền phát hành các quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, lên màn hình hiển thị các dịch vụ miễn phí đó như: logo, banner, popup (cửa sổ bật lên), từ khóa, đường dẫn tới một website thứ ba v.v…

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ Miễn phí của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. CANVATO cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ Miễn phí cho bạn hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

ĐIỀU 9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Trang web đều thuộc về Công ty Cổ phần Mắt Bão, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Công ty cổ phần Mắt Bão, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ được nêu trong bản thỏa thuận này.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, bí mật kinh doanh) và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến các dịch vụ trên Trang web của CANVATO. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

10.1 – Trong mọi trường hợp, CANVATO không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

10.2 – CANVATO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, tổ chức tài chính của bạn, bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm truy cập Internet hoặc các trung tâm dữ liệu hoặc thiết bị máy tính hoặc phần mềm, bất kỳ dịch vụ thư tín hoặc dịch vụ giao nhận hoặc cho bất kỳ trường hợp ngoài tầm kiểm soát của CANVATO (bao gồm nhưng không giới hạn, cháy, lụt, thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành vi dân sự hoặc cơ quan quân sự, thiết bị bị lỗi, virus máy tính, xâm nhập hoặc tấn công bởi một bên thứ ba, hoặc bị gián đoạn điện; viễn thông; dịch vụ tiện ích khác).

10.3 – CANVATO không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: Hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động khác nếu có.

10.4 – Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

10.5 – Bạn hiểu rằng Chúng tôi được loại trừ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

ĐIỀU 11. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin và yêu cầu hỗ trợ, bạn vui lòng gửi về địa chỉ email: support@canvato.net